Δειγματοληψία

Μέτρηση Σκόνης

 
 
Αντλίες

Προσωπικές αντλίες δειγματο-ληψίας για σκόνες και αέρια σε εργασιακό περιβάλλον.

Βαθμονομητές

Πρότυπο ροόμετρο βαθμονόμησης ροής προσωπικών αντλιών δειγματοληψίας.

Κεφαλές Δειγματοληψίας Σκόνης

Κεφαλές δειγματοληψίας για μέτρηση εισπνεύσιμης / αναπνεύσιμης σκόνης.  

Κεφαλή Δειγματοληψίας Αμίαντου
Φίλτρα Δειγματοληψίας

Φίλτρα - φιλτροκασέτες για δειγματοληψία σωματιδίων και χημικών παραγόντων.

pDR-1500

Φορητός αναλυτής για την απευθείας μέτρηση αιρούμενων σωματιδίων, TSP, ΑΣ10, ΑΣ2.5 με χρήση κατάλληλων κυκλώνων διαχωρισμού.

Δειγματοληψία Χημικών Παραγόντων

 
Παθητικοί Δειγματολήπτες

Δειγματολήπτες για συλλογή ατμών και αερίων χωρίς την χρήση αντλίας.

Φυαλίδια Δειγματοληψίας

Γυάλινα φυαλίδια για μέτρηση χημικών παραγόντων σε υγρό μέσο με χρήση προσωπικής αντλίας δειγματοληψίας.

Σωλήνες Προσρόφησης

Σωληνάρια συλλογής - παγίδευσης χημικών παραγόντων με χρήση προσωπικής αντλίας δειγματοληψίας.

Σακούλες Δειγματοληψίας

Σακούλες διαφόρων τύπων και υλικών για συλλογή και περαιτέρω ανάλυση διαφόρων αερίων.

Σωλήνες Ανίχνευσης Αερίων

Χρωματομετρικοί σωλήνες για άμεση ένδειξη συγκέντρωσης χημικών παραγόντων για χρήση με χειροκίνητη αντλία.

Φορητός Εξοπλισμός Ταυτοποίησης Αγνώστων Παραγόντων

 
MIRAN SapphIRe

Ακριβής μέτρηση πολλαπλών αερίων και εύρεση αγνώστων αερίων με την χρήση ενσωματομένου φασματοφωτόμετρου υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Βιολογικοί Παράγοντες

 

Πρότυπο ροόμετρο βαθμονόμησης ροής προσωπικών αντλιών δειγματοληψίας.

BioSampler

Δειγματολήπτης για δειγματοληψία βιολογικού φορτίου.

Κεφαλή Δειγματοληψίας
6-Σταδίων 

Προσκρουστήρας (impactor) 5 σταδίων για συλλογή αιρούμενων σωματιδίων.

Κεφαλή Δειγματοληψίας
2-Σταδίων 

Προσκρουστήρας (impactor) για συλλογή αιρούμενων σωματιδίων πάνω από 0.8 μm.

Οργανικοί Παράγοντες

 
TVA2020

Φορητός αναλυτής για μέτρηση υδρογονανθράκων (CH4 - VOC's) με FID - PID.

ppbRAE 3000

Φορητός ανιχνευτής PID, μεγάλης ευαισθησίας, για μέτρηση VOC's σε επίπεδα από 1 ppb.

Παθητικοί Δειγματολήπτες

Δειγματολήπτες για συλλογή ατμών και αερίων χωρίς την χρήση αντλίας.

Παρακολούθηση Ήχου

SONUS

Φορητό δοσίμετρο τσέπης για μέτρηση της έκθεσης των εργαζομένων σε ήχους με ενδείξεις Lep'd και Zpeak. 

 

Θερμική Άνεση

Heat Stress Monitor

Φορητός μετρητής θερμικής καταπόνησης εργαζομένων. 

 

Φορητή Μέτρηση Ποιότητας Αέρα Εσωτερικών Χώρων

 
Μέτρηση ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων.
Μετρητές

Μετρητές για μέτρηση κλασμάτων σκόνης, CO2, θερμοκρασίας, υγρασίας.